SECURITECH 2018 – RELACJA Z KONFERENCJI

 22 – 23 maja 2018r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW)

01Czwarta już Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Securitech – SECURITECH-2018 przeszła do historii. Konferencja odbyła się, jak zwykle w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW), tym razem w dniach 22–23 maja, br. Przeprowadzona została pod ogólnym hasłem – „Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych”, a jej organizatorami tradycyjnie już byli COSSW i spółka Euro-Media, wchodząca w skład grupy wydawniczej wydającej czasopismo Ochrona Mienia i Informacji. Swoim patronatem Konferencję objęli Minister Sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat naukowy sprawowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, natomiast patronat medialny czasopisma „Forum Penitencjarne” i „Ochrona Mienia i Informacji”.

 

Celem Konferencji była wymiana wiedzy i poglądów funkcjonariuszy, pracowników służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi. Konferencja była również forum bezpośredniej wymiany poglądów funkcjonariuszy SW z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych, a także miejscem gdzie mogli się oni zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi dla ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

02

03

W Konferencji udział wzięło ok. 250 uczestników (SW oraz inne służby mundurowe i instytucje), natomiast ze strony partnerów technicznych – 120. Służbę Więzienną reprezentowali specjaliści działu ochrony oraz informatyki i łączności, dyrektorzy okręgowi oraz dyrektorzy jednostek podstawowych, specjaliści, wykładowcy z ośrodków szkolenia Służby Więziennej, a przede wszystkim przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej: ppłk Zbigniew Gospodarowicz – dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych i dr inż. Andrzej Pawlak – dyrektor Biura Informatyki i Łączności. Konferencję odwiedzili również słuchacze biorący udział w szkoleniu zawodowym na pierwszy stopień chorążego SW. Udział wzięła zagraniczna delegacja służby więziennej z Węgier. Swoje produkty i nowe rozwiązania techniczne dla więziennictwa zaprezentowało 35 firm – partnerów technicznych Konferencji. W sesjach plenarnych, panelach tematycznych i warsztatach wystąpiło 38 prelegentów. Ważnym przedsięwzięciem Konferencji był pokaz współdziałania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji. W namiocie wystawienniczym prezentowano działania techniki i sprzętu proponowanego do wykorzystania w ochronie penitencjarnej.

04

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali komendant COSSW w Kaliszu płk Ryszard Czapracki oraz pani Katarzyna Polesińska prezes Euro-Media. Komendant COSSW powitał uczestników i gości SECURITECHU 2018. Akcentował nieuchronność coraz szerszego wprowadzania nowych rozwiązań technicznych w ochronie penitencjarnej a także wzrost znaczenia przedsięwzięć naukowo-technicznych dla ich wdrażania w Służbie Więziennej. Komendant wprowadzając w problematykę Konferencji nawiązał do jej tematu tj. bezpieczeństwa statycznego realizowanego w miejscach stałej ochrony penitencjarnej i bezpieczeństwa dynamicznego, z którym Służba Więzienna ma do czynienia podczas konwojów i nadzorowania osadzonych poza ośrodkami penitencjarnymi. Wyraził przekonanie, że Konferencja z pewnością pomoże w odpowiedzi na wiele pytań, a podczas sesji głos zabiorą ci, którym zależy na bezpieczeństwie jednostek. Prezes Euro- -Media akcentowała wzajemne korzyści, jakie wynikają z corocznych spotkań biznesu z funkcjonariuszami Służby Więziennej, a także rosnące doświadczenie organizatorów, które pozwala na coraz lepsze przygotowanie wydarzenia, jakim jest SECURITECH. Przedstawiła również zasady konkursu, który przeprowadzony został wśród uczestników Konferencji. Na zakończenie swego wystąpienia przypomniała o ważnej dla wydawnictwa dacie, jaką jest 20 rocznica powstania czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji”, które w ramach grupy Euro-Media corocznie wnosi swój wkład w organizację kolejnych edycji SECURITECHU i jest również stałym patronem medialnym tej Konferencji.

W imieniu kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej z ramienia Biura Ochrony i Spraw Obronnych głos zabrał ppłk Zbigniew Gospodarowicz, który dokonał wprowadzenia uczestników w tematykę konferencji.

W ramach Konferencji przeprowadzono szereg przedsięwzięć, do których należały: sesje plenarne, panele naukowe, warsztaty, pokazy, a także zwiedzanie namiotu wystawienniczego.

Sesje plenarne i panele tematyczne. Sesje plenarne i następujące po nich panele tematyczne w obu dniach Konferencji obejmowały wystąpienia specjalistów i ekspertów Służby Więziennej, naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, PWSZ w Kaliszu i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Ketrzynie, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i Szkoły Policji w Pile oraz przedstawicieli firm – partnerów technicznych Konferencji. Ze swoimi referatami wystąpili również przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej oraz Policji.

Występujący przedstawiciele Służby Więziennej prezentowali szerokie spektrum zagadnień związanych z technicznymi i psychospołecznymi aspektami ochrony penitencjarnej. I tak kpt. Sebastian Bartosz z Biura Informatyki i Łączności CZSW omówił kwestie związane z modernizacją systemu łączności radiowej w Służbie Więziennej, a ppor. Karol Czarnecki z zakładu Karnego w Barczewie – kwestie wykorzystania monitoringu w codziennej pracy funkcjonariuszy SW. Kolejni prelegenci ze strony Służby Więziennej poruszali sprawy użycia środków przymusu bezpośredniego (mjr Robert Nowacki z COSSW), szkoleń funkcjonariuszy (kpt. Robert Pindych z OSSW w Kulach), grup interwencyjnych SW (mjr Marek Rogoziński z Okręgowego Inspektoratu SW w Gdańsku i mjr Marek Lipke, dowódca Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej) oraz roli Służby Więziennej w strukturach bezpieczeństwa państwa (kpt. Wojciech Dziuba z-ca dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu). Dużo miejsca poświęcono cyber bezpieczeństwu w Służbie Więziennej (wystąpienia mjr. Tomasza Szczepockiego z BIŁ CZSW i kpt. Grzegorza Daty z Okręgowego Inspektoratu SW w Rzeszowie).

Do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nawiązywało również wystąpienie płk dra Piotra Potejki z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, który na przykładzie działań zespołu specjalistów informatyków, którym kieruje, scharakteryzował stosowane praktyki w atakach hakerskich oraz wykorzystywane w tych celach technologie. Wystąpienia przedstawicieli innych służb takich jak: Straż Graniczna, Policja czy Żandarmeria Wojskowa nawiązywały albo do podejmowanych wspólnie ze Służbą Więzienną działań, albo wskazywały na możliwość wzajemnego uzupełniania potencjału szkoleniowego. Do problematyki penitencjarnej nawiązywały również wystąpienia przedstawicieli PWSZ w Kaliszu. Między innymi wykorzystanie, jako broni, tak wydawałoby się bezpiecznego urządzenia biurowego, jak zszywacz ręczny, przedstawił dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. PWSZ. Natomiast wystąpienia mjr. Piotra Zdunowskiego z Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW, mjr. Marka Kruszki z COSSW oraz dra Zbigniewa Nowackiego dotyczyły kwestii bezpośrednio związanych z służbą funkcjonariuszy Służby Więziennej, takich jak: użycie środków przymusu bezpośredniego, agresji skazanych mężczyzn oraz stałej obserwacji (monitoringu) w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa osobistego osadzonych.

05

Wystąpienia przedstawicieli partnerów technicznych Konferencji były odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed Służbą Więzienną w zakresie wsparcia technicznego jej działalności. Dotyczyły szerokiego wachlarza ofert, jakie firmy działające na polskim rynku mają do zaproponowania Służbie Więziennej. Swoje prezentacje przedstawiły firmy posiadające status diamentowego, platynowych i złotych partnerów Konferencji, a w tym: AAT, Dahua, Maxto, Orange, Radmor z Grupy WB, C&C Partners, Miwi- -Urmet, TAP, RTcom i Enigma.

Warsztaty. Oprócz sesji plenarnej w obu dniach Konferencji odbyły się tzw. warsztaty. Warsztaty są specyficzną formą prezentacji osiągnięć technicznych i konkretnych rozwiązań produktowych firm, skierowaną do zainteresowanych osób. Podczas ich trwania firmy mogą szczegółowo zaprezentować swoje najnowsze produkty. Podczas tegorocznych warsztatów wystąpiło 8 firm z następującymi zagadnieniami:

 • System antydronowy Jastrząb – detekcja i neutralizacja zagrożeń w zakładach penitencjarnych – firma Hertz Systems
 • Systemy dozorowe – firma AAT
 • Ochrona perymetryczna – firma HIKVISION
 • Monitory – firma ALSTOR
 • Telekomunikacja i rejestracja – firma DIALTECH
 • Integracja „Dostosowanie monitoringu wideo do zadań wyspecjalizowanych – analiza obrazu (VCA) i cyberbezpieczeństwo” – firma SUMA
 • Monitoring wizyjny „i-Pro Extreme” – firma PANASONIC
 • Monitoring – firma DAHUA
06

Pokazy. Ważnym przedsięwzięciem Konferencji był pokaz współdziałania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji z wprowadzeniem ppłk. dra Macieja Gołębiowkiego – zastępcy komendanta COSSW i komentarzem ppłk Piotra Jarczewskiego – kierownika ZTIiSS COSSW w Kaliszu. Uczestnicy SECURITECHU 2018 mieli okazję obejrzeć w działaniu grupy interwencyjne ww. służb, działające wg scenariusza opracowanego specjalnie dla zadań realizowanych przez Służbę Więzienną, uwzględniającego: przerzucenie ładunku wybuchowego na teren zakładu karnego, zażegnanie związanych z tym wydarzeniem rozruchów wśród osadzonych oraz neutralizację samego ładunku.

Ze swoim pokazem wystąpiła również firma Hertz Systems, która zaprezentowała w działaniu system antydronowy Jastrząb. Podczas pokazu uczestnicy Konferencji mieli możliwość samodzielnie obsługiwać urządzenie zakłócające system sterowania drona, sprowadzając go na ziemię.

Swego rodzaju pokazem było również strzelanie z broni demonstrowanej podczas Konferencji przez Fabrykę Broni Łucznik z Radomia. Zgoda komendanta COSSW na wykorzystanie strzelnicy ośrodka umożliwiła uczestnikom SECURITECHU sprawdzenie swoich umiejętności strzeleckich, a jednocześnie na zweryfikowanie możliwości samej broni.

Pawilon wystawienniczy. Przez cały czas trwania Konferencji, w pawilonie wystawienniczym trwał pokaz innowacyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony jednostek penitencjarnych. Swoje stanowiska wystawiennicze zaprezentowały wszystkie firmy uczestniczące w Konferencji. Podczas czasu poświęconego na zwiedzanie pawilonu, ale także podczas przerw kawowych, uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółową ofertą wystawców, poznać parametry techniczne sprzętu, zobaczyć go w działaniu. Przy stoiskach trwały ożywione dyskusje. W zgodnej ocenie ta wymiana poglądów była owocna dla obu stron. Uczestnikom Konferencji ze strony Służby Więziennej pozwoliła zapoznać się z nowinkami technicznymi mogącymi znaleźć zastosowanie w ochronie penitencjarnej. Specjalistom z firm uświadomiła konieczność dopracowania niektórych rozwiązań pod potrzeby klienta – Służby Więziennej.

Podsumowanie. Uroczystego zamknięcia Konferencji dokonali komendant COSSW płk Ryszard Czapracki i prezes firmy Euro-Media Pani Katarzyna Polesińska. Podsumowując ją komendant COSSW podkreślił ważność kolejnego spotkania więziennictwa z przemysłem w ramach projektu SECURITECH. Tworzy to swego rodzaju porozumienie, dzięki któremu nowoczesne rozwiązania techniczne trafiają do ochrony penitencjarnej, a w drugą stronę potrzeby i doświadczenia Służby Więziennej motywują firmy do poszukiwania nowych technologii i rozwiązań technicznych, odpowiadających tym potrzebom. Podkreślił znaczenie Konferencji dla realizacji jej myśli przewodniej – bezpieczeństwa statycznego i dynamicznego w jednostkach penitencjarnych. Komendant złożył na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za pomoc w jej przygotowaniu. Podziękował wszystkim osobom tworzącym wartość tej Konferencji, tj. licznie przybyłym z całej Polski funkcjonariuszom Służby Więziennej, prelegentom ze strony służb współpracujących ze Służbą Więzienną, partnerom technicznym oraz zaproszonym gościom. Złożył również podziękowania Kadrze ośrodka za zaangażowanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia.

Prezes Euro-Media podkreśliła duże zaangażowanie COSSW w przygotowaniu Konferencji, a także sprawność organizacyjną i duże zaangażowanie zespołu Euro-Media. Wyraziła nadzieję na kontynuowanie wspólnego z COSSW projektu.

Pozytywną ocenę Konferencji przedstawił również przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie dr inż. Andrzej Pawlak, dyrektor Biura Informatyki i Łączności. Zauważył m.in. potrzebę organizacji Konferencji, ciągłej wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką w szeroko rozumianej ochronie, a w niej nowoczesnymi rozwiązaniami i modernizacją Służby Więziennej.

Na zakończenie SECURITECHU 2018, wśród uczestników konkursu trwającego przez dwa dni Konferencji rozlosowano nagrody.

07

07

Kolejna, czwarta już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej SECURITECH 2018 niewątpliwie przyczyniła się do zbliżenia pozycji Służby Więziennej i producentów zabezpieczeń technicznych. Oferty partnerów technicznych nie miały charakteru ogólnych prezentacji, a dedykowane były specjalnie pod potrzeby ochrony penitencjarnej. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu sprawdził się, jako organizator tej Konferencji. Aktualności SECURITECHdo druku 14 2Na uwagę oprócz niewątpliwej skuteczności organizacyjnej, zasługuje potencjał instytucji wynikający zarówno z jej zaplecza naukowo-dydaktycznego i kadrowego, jak i infrastruktury przystosowanej do prezentowania nowoczesnych technologii szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko ze Służby Więziennej, ale i innych służb mundurowych oraz instytucji zajmujących się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem.

Prowadzone w ośrodku kursy i szkolenia oparte o nowoczesne programy kształcenia funkcjonariuszy z zakresu techniki więziennej, czy budynek dydaktyczny zaprojektowany jako więzienie szkolne, wreszcie kadra realizująca własne badania to walory, które tworzą podstawy nowoczesnej formacji. Miejmy nadzieję, że rozpoczęta modernizacja Służby Więziennej przyniesie dalsze inwestycje i poprawę infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Jako jeden z organizatorów Konferencji redakcja Ochrony Mienia i Informacji chciałaby wyrazić nadzieję, iż cykl Konferencji SECURITECH przyczyni się do dalszego rozwoju i wzrostu prestiżu, tego już prężnego ośrodka szkoleniowego.

 

pods

 

Zdjęcia: mł. chor. Jakub Sadurski, mjr Grzegorz Wieczorek
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

 

Liczba obrazów w kategorii: 337
Kategoria oglądana: 1423x
Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Securitech – SECURITECH-2017

 30 – 31 maja 2017r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW)

Relacja

Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Securitech - SECURITECH-2017 dobiegła końca. Tym razem odbyła się w dniach 30 – 31 maja, br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW). Przeprowadzona została pod ogólnym hasłem – „Możliwości i ograniczenia techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych”. Organizatorami konferencji byli COSSW i spółka Euro-Media, wydawca Ochrony Mienia i Informacji. Swoim patronatem Konferencję objął Minister Sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński. Patronat naukowy sprawowały dwie uczelnie: Uniwersytet Wrocławski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, natomiast patronat medialny czasopisma „Forum Penitencjarne” i „Ochrona Mienia i Informacji”.

Konferencja była rekordową pod względem ilości uczestników, zarówno ze strony Służby Więziennej – 260 uczestników, jak i partnerów technicznych – 117 uczestników. Służbę Więzienną reprezentowali specjaliści działu ochrony oraz informatyki i łączności, dyrektorzy okręgowi oraz dyrektorzy jednostek podstawowych. Specjaliści, wykładowcy z ośrodków szkolenia Służby Więziennej a przede wszystkim przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej: ppłk Henryk Orszulak z Biura Ochrony i Spraw Obronnych i Dyrektor Biura Informatyki i Łączności dr Andrzej Pawlak. Konferencję odwiedziło też około 100 studentów z uczelni kaliskich i poznańskich. Udział wzięły dwie zagraniczne delegacje służb więziennych z Łotwy i Węgier. Swoje produkty i nowe rozwiązania techniczne dla więziennictwa zaprezentowały 32 firmy – partnerzy techniczni Konferencji. W sesjach plenarnych i panelach naukowo-technicznych wystąpiło 40 prelegentów. Odbyły się pokazy działań Grup Interwencyjnych Służby Więziennej zaprezentowane przez wykładowców Zakładu technik interwencji i szkolenia strzeleckiego COSSW w Kaliszu. W namiocie wystawienniczym prezentowano działania techniki i sprzętu proponowanego do wykorzystania w ochronie penitencjarnej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali komendant COSSW w Kaliszu ppłk Ryszard Czapracki oraz pani Katarzyna Polesińska prezes Euro-Media. Komendant COSSW podkreślił nieuchronność coraz szerszego wprowadzania nowych rozwiązań technicznych w ochronie penitencjarnej a także wzrost znaczenia przedsięwzięć naukowo-technicznych dla ich wdrażania w Służbie Więziennej. Przywołał uchwaloną w grudniu 2016 roku Ustawę o modernizacji Służby Więziennej, która bezpośrednio przełożyła się na problematykę konferencji. Komendant wprowadzając w tematykę konferencji nawiązał do podstawowych zadań Służby Więziennej: ochrony społeczeństwa przed przestępczością, bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych oraz kształtowania wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. Jednocześnie wskazał na charakterystyczne i w praktyce trudne do wyeliminowania napięcia występujące między potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i podejmowania działań resocjalizacyjnych, przeciwdziałających powrotowi skazanych na drogę przestępstwa. Komendant zasugerował, aby podczas konferencji i w praktyce penitencjarnej unikać skrajnych postaw i korzystać z zasady poszukiwania złotego środka. Wyraził przekonanie, że konferencja z pewnością pomoże w odpowiedzi na wiele pytań, a podczas sesji głos zabiorą ci, którym zależy na bezpieczeństwie jednostek. Prezes Euro-Media akcentowała wzajemne korzyści, jakie wynikają z corocznych spotkań biznesu z funkcjonariuszami Służby Więziennej, a także rosnące doświadczenie organizatorów, które pozwala na coraz lepsze przygotowanie wydarzenia jakim jest SECURITECH.

Sesje plenarne. Sesje plenarne w obu dniach konferencji obejmowały wystąpienia specjalistów i ekspertów Służby Więziennej, naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego, PWSZ w Kaliszu i Akademii Sztuki Wojennej oraz przedstawicieli firm – partnerów technicznych Konferencji. Występujący przedstawiciele Służby Więziennej prezentowali szerokie spektrum zagadnień związanych z technicznymi i psychospołecznymi aspektami ochrony penitencjarnej. Ppłk Henryk Orszulak z Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW zaprezentował temat „Statystyka zdarzeń w jednostkach penitencjarnych w okresie od 1 stycznia 2016 do kwietnia 2017”. Mjr Michał Mudy z Biura Łączności i Informatyki CZSW omówił temat „Stan i perspektywy rozwoju systemów łączności w Służbie Więziennej”. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja ppłk. w st. spocz. Mirosława Kuświka dotycząca szkolenia polskich funkcjonariuszy SW w izraelskiej jednostce antyterrorystycznej Masada, jako późniejszej podstawy do szkolenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej realizowanego aktualnie przez Zakład technik interwencji i szkolenia strzeleckiego w COSSW w Kaliszu. Szczególnie ciekawe wystąpienia mieli wykładowcy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, które łączyły wymiar humanistyczny z technologią. Mjr Magdalena Chojnacka omówiła możliwości wykorzystania technologii w diagnozowaniu pedofilii. Mjr Robert Poklek zaprezentował raport z badań na temat wpływu monitoringu wizyjnego na poczucie bezpieczeństwa personelu więziennego pionów pozaochronnych. Kpt. Cezary Mecwaldowski omówił zasady doboru obserwatora do systemu monitoringu. Z kolei Kpt. Tomasz Nawrocki wraz z mł. chor. Marcinem Krzywickim z Aresztu Śledczego w Poznaniu przybliżyli bardzo istotny problem środowiskowej broni więźniów. Ponadto specjaliści ze Służby Więziennej zajmujący się problematyką technicznego zabezpieczenia jej działalności mówili o bezpieczeństwie elektroenergetycznym jednostek penitencjarnych, bezpieczeństwie systemów informatycznych SW w kontekście analizy malware i podstaw tworzenia komórki ds. cyber-bezpieczeństwa. Poruszone zostały również problemy, jakie stoją przed Służbą Więzienną w związku z obowiązywaniem od maja 2018 roku zarządzenia UE o ochronie danych osobowych RODO oraz kwestie archiwizowania i ochrony dokumentacji w strukturze Służby Więziennej oraz scalanie jej rozproszonej struktury.

Sesje plenarne przekonały uczestników konferencji, że polityka penitencjarna i problemy związane z ograniczeniem wolności człowieka nie są obce przedstawicielom nauki. Pracownicy naukowi wymienionych wyżej uczelni przedstawili swoje opracowania i analizy dotyczące różnych aspektów ograniczenia wolności, a także roli człowieka i techniki w systemie penitencjarnym. Zaprezentowano między innymi, takie tematy jak: odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym a prawa człowieka, społeczne aspekty kształtowania kultury nadzoru, problematyka naboru i selekcji kandydatów do Służby Więziennej, zakres dyspozycyjności funkcjonariuszy SW w paramilitarnym systemie bezpieczeństwa państwa, przetwarzanie danych biometrycznych w systemie EURODAC, wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, problemy z bronią ukrytą i zminiaturyzowaną. Nie zabrakło przedstawienia współczesnych, zaawansowanych technologii, takich jak: identyfikacja osoby na odległość oraz użycie autonomicznych robotów w działaniach penitencjarno-ochronnych.

Wystąpienia przedstawicieli partnerów technicznych konferencji były odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed Służbą Więzienną w zakresie wsparcia technicznego jej działalności. Dotyczyły szerokiego wachlarza ofert, jakie firmy działające na polskim rynku mają do zaproponowania Służbie Więziennej. Swoje prezentacje przedstawiły firmy posiadające status diamentowego, złotych i srebrnych partnerów Konferencji, a w tym: AAT, Grupa WB, DAHUA, MAXTO/KEMAS, C&C Partners, ORANGE Polska, RTcom, TAP Systemy Alarmowe, MIWI-URMET. Zaprezentowano między innymi:

 • produkty telewizji przemysłowej, systemów alarmowych, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i automatyki bram, okien i drzwi;
 • systemy ochrony transferu informacji, teletransmisji oraz telesterowania;
 • szereg nowości z zakresu profesjonalnej łączności radiowej - radiotelefony i systemy łączności;
 • integrację systemów ochrony obwodowej, monitoringu temperatury i wilgoci, monitoringu z zastosowaniem kamer z funkcjami inteligencji i analizy obrazu, weryfikacji otwarcia przejścia przez operatora, a także wygłaszania komunikatów audio;
 • zintegrowane systemy zabezpieczeń z zaawansowaną analizą obrazu;
 • nowe rozwiązania w zakresie systemów depozytowych;
 • zintegrowane rozwiązania SSWiN, CCTV, rozwiązania sieciowe oraz stosowane w nich oprogramowania.
 • Urządzenia służące do kontroli osób, bagażu, detektory telefonów komórkowych
 • Systemy interkomowe i nagłośnienie
 • Środki ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz broń palną

Warsztaty. Oprócz sesji plenarnej w obu dniach Konferencji odbyły się tzw. warsztaty. Warsztaty są specyficzną formą prezentacji osiągnięć technicznych i konkretnych rozwiązań produktowych firm, skierowaną do zainteresowanych osób. Podczas ich trwania firmy mogą szczegółowo zaprezentować swoje najnowsze produkty. Podczas tegorocznych warsztatów wystąpiło 7 firm z następującymi zagadnieniami:

 • MAXTO/KEMAS - Łączność i komunikacja
 • AAT HOLDING S.A. - Systemy dozorowe/Kontrola Dostępu
 • OPTEX - Ochrona perymetryczna
 • HIK Vision - Integracja systemów monitoringu
 • ALSTOR - Monitoring
 • IP Connect - Radiokomunikacja
 • RADMOR/Grupa WB - System lokalizacji wewnątrzbudynkowej

Wspólnym mianownikiem tegorocznych warsztatów było, zdaniem ich uczestników, dostosowanie ofert przedstawianych przez poszczególne firmy do potrzeb użytkownika, czyli Służby Więziennej.

Pawilon wystawienniczy. Przez cały czas trwania konferencji, w pawilonie wystawienniczym trwał pokaz innowacji technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony jednostek penitencjarnych. Swoje stanowiska wystawiennicze zaprezentowały wszystkie firmy uczestniczące w Konferencji. Podczas czasu poświęconego na zwiedzanie pawilonu, ale także podczas przerw kawowych, uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się ze szczegółową ofertą wystawców, poznać parametry techniczne sprzętu, zobaczyć go w działaniu. Przy stoiskach trwały ożywione dyskusje. W zgodnej ocenie ta wymiana poglądów była owocna dla obu stron. Uczestnikom Konferencji ze strony Służby Więziennej pozwoliła zapoznać się z nowinkami technicznymi mogącymi znaleźć zastosowanie w ochronie penitencjarnej. Specjalistom z firm uświadamiała konieczność dopracowania niektórych rozwiązań pod potrzeby klienta – Służby Więziennej.

Dużym zainteresowaniem uczestników w pierwszym dniu konferencji cieszył się pokaz zorganizowany w pawilonie wystawienniczym i wokół niego przez grupę WB oraz pokaz działań, zorganizowany przez wykładowców Zakładu technik interwencji i szkolenia strzeleckiego COSSW.

Podsumowanie. Uroczystego zamknięcia konferencji dokonali komendant COSSW ppłk Ryszard Czapracki i prezes firmy Euro-Media Pani Katarzyna Polesińska. Podsumowując konferencję komendant COSSW podkreślił ważność kolejnego spotkania więziennictwa z przemysłem w ramach SECURITECH-2017. Tworzy to swego rodzaju porozumienie, dzięki któremu nowoczesne rozwiązania techniczne trafiają do ochrony penitencjarnej, a w drugą stronę potrzeby i doświadczenia Służby Więziennej motywują firmy do poszukiwania nowych technologii i rozwiązań technicznych, odpowiadających tym potrzebom. Podkreślił znaczenie problematyki konferencji - bezpieczeństwa i techniki, która jest tylko uzupełnieniem tego co robi człowiek. Komendant złożył na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za pomoc w jej przygotowaniu. Podziękował wszystkim osobom tworzącym wartość tej konferencji, tj. licznie przybyłym z całej Polski funkcjonariuszom Służby Więziennej, uczestnikom ze strony partnerów technicznych, gościom. Złożył również podziękowania Kadrze ośrodka za zaangażowanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia.

Prezes Euro-Media podkreśliła duże zaangażowanie COSSW w przygotowaniu konferencji, a także sprawność organizacyjną i duże zaangażowanie zespołu Euro-Media. Wyraziła nadzieję na kontynuowania wspólnego z COSSW projektu. Wraz z podziękowaniami przekazała komendantowi COSSW pamiątkowy dyplom.

Pozytywną ocenę Konferencji przedstawił również przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie dr inż. Andrzej Pawlak, dyrektor Biura Informatyki i Łączności. Zauważył m.in. potrzebę organizacji konferencji, ciągłej wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką w szeroko rozumianej ochronie, a w niej nowoczesnymi rozwiązaniami i modernizacją Służby Więziennej.

Na zakończenie konferencji, wśród uczestników aktywnie biorących udział w Konferencji rozlosowano nagrody.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu sprawdził się jako organizator kolejnej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Securitech. Na uwagę oprócz niewątpliwej skuteczności organizacyjnej, zasługuje potencjał instytucji wynikający zarówno z jej zaplecza naukowo-dydaktycznego i kadrowego, jak i infrastruktury przystosowanej do prezentowania nowoczesnych technologii szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko ze Służby Więziennej, ale i innych szkół mundurowych oraz instytucji zajmujących się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Prowadzone w ośrodku kursy i szkolenia oparte o nowoczesne programy kształcenia funkcjonariuszy z zakresu techniki więziennej, czy budynek dydaktyczny zaprojektowany jako więzienie szkolne, wreszcie kadra realizująca własne badania to walory, które tworzą podstawy nowoczesnej formacji. Miejmy nadzieję, że rozpoczęta modernizacja Służby Więziennej przyniesie dalsze inwestycje i poprawę infrastruktury i zaplecza dydaktycznego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Konferencja w liczbach:

 • 500 m2 powierzchni wystawienniczej
 • • 370 uczestników
 • 40 prelegentów
 • 32 partnerów technicznych
 • produkty telewizji przemysłowej, systemów alarmowych, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i automatyki bram, okien i drzwi;

 

Liczba obrazów w kategorii: 271
Kategoria oglądana: 1457x
Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek – technika SECURITECH 2016

 14 – 15 września 2016r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW)

Relacja

W dniach 14-15 września 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się II Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek – technika” SECURITECH 2016” organizowana we współpracy z wydawnictwem branżowym Euro-Media.

Wydarzenie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, ekspertami Polskiej Izby Systemów Alarmowych, partnerami technicznymi – inżynierami zatrudnionymi w innowacyjnych firmach branży security z kraju i zza granicy a funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz innych służb państwowych, jak: Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna.

Stanowiska wystawiennicze prezentowało 21 partnerów technicznych. Tematem przewodnim były wymagania funkcjonalne i prawne urządzeń oraz systemów z zakresu zabezpieczenia technicznego, które można zastosować w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zdobyta wiedza i doświadczenia z pewnością mogą przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną.

Organizatorzy do udziału w konferencji zaprosili 200 gości z kraju i zza granicy: przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Wojska, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Ponadto zaproszeni zostali przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej, okręgowych inspektoratów i ośrodków szkolenia Służby Więziennej, a także z innych organizacji branżowych i ośrodków akademickich. Wśród zagranicznych gości znaleźli się przedstawiciele oraz funkcjonariusze służb więziennych z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech i Węgier, którzy współpracują z polską formacją.

Program konferencji dał możliwość bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych. W trakcie konferencji istniała możliwość zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W czasie wystaw prezentowano nowoczesne, sprawdzone urządzenia i rozwiązania. Zorganizowano pokaz innowacyjnego systemu detekcji oraz neutralizacji dronów. Funkcjonariusze Zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego zaprezentowali umiejętności działania funkcjonariuszy w sytuacji napaści na konwój oraz pokaz sprawności przy próbie ucieczki osadzonego z konwoju oraz praworządnego użycia siły wobec osadzonego.

 

 

 

Liczba obrazów w kategorii: 114
Kategoria oglądana: 1064x
Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Technika zabezpieczeń i komunikacji. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej SECURITECH 2015

 27-28 maja 2015 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Relacja

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w dniach 27–28 maja 2015 r. odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Technika zabezpieczeń i komunikacji. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej SECURITECH 2015, którą wspólnie ze Służbą Więzienną organizowało Wydawnictwo Euro-Media.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Prezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB, Dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Danuta Kalaman – gospodarz konferencji, Prezes Wydawnictwa Euro-Media, Katarzyny Polesińskiej – współorganizator konferencji, a także Wiceprezydent Miasta Kalisza, Piotr Kościelny i Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Jarosław Kardaś./p>

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną. Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dr Krzysztof Liedel omówił zagadnienia rekrutacji do organizacji terrorystycznych w zakładach penitencjarnych na przykładzie Francji, integracji systemów zabezpieczeń. Na temat wpływu nowoczesnych technologii na psychospołeczne funkcjonowanie personelu więziennego mówił mjr dr Robert Poklek z COSSW w Kaliszu. Ponadto Łukasz Michałowski i Łukasz Stawicki z firmy BCS zademonstrowali możliwości integracji monitoringu wysokiej rozdzielczości w systemach BCS IP i HDCVI, a Marek Kośmider z firmy Miwi-Urmet Sp. z o.o. omówił specyfikę integracji systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku w obiektach zamkniętych./p>

Po pierwszej części plenarnej uczestnicy mieli okazję zobaczyć na placu inauguracyjnym pokaz sprawności działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej oraz pokaz użycia broni niepenetracyjnej firmy Cenzin Sp. z o.o., a także skuteczność barier podczerwieni firmy Optex Security Sp. z o.o.

W drugiej części sesji plenarnej Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW w Warszawie, ppłk Roman Kloc przedstawił nową koncepcję funkcjonowania służby ochrony, a o modernizacji więziennictwa, nowoczesnych technologiach w służbie i kontroli zachowania ludzi, mówił dr Paweł Moczydłowski. W tej części wystąpił również Sebastian Kulikowski z firmy Pelco z prezentacją systemów telewizji dozorowej dedykowanych Służbie Więziennej. Po południu rozpoczęły się panele tematyczne. Równolegle w pięciu salach COSSW rozmawiano o kwestiach stosowania rozwiązań technicznych w służbie. W każdym z paneli, pod okiem ekspertów z zaproszonych organizacji branżowych, omawiane były zagadnienia dotyczące różnych systemów zabezpieczenia technicznego. O prawno-technicznych uwarunkowaniach stosowania systemu dozoru elektronicznego i ochronie danych osobowych oraz o prawie do prywatności mówili: Zastępca Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego CZSW w Warszawie, mjr Michał Ajdarow i dr Łukasz Kister – ekspert niezależny. Drugi panel otworzył Paweł Utrata z Polskiej Izby Systemów Alarmowych tematem „Główne wymogi przy projektowaniu telewizji dozorowej w zakładach karnych”. Następnie Tomasz Kruszyński z firmy Miwi-Urmet sp. z o.o. przedstawił zadania stawiane nowoczesnym systemom CCTV w zakładach karnych na przykładzie systemu NUUO Mainconsole oraz Marcin Morzyk i Piotr Zawadzki z firmy BCS zaprezentowali praktyczne aspekty i możliwości integracji systemów BCS w obiektach zamkniętych.

Trzeci panel rozpoczął por. Cezary Mecwaldowski z COSSW, a następnie Krzysztof Młudzik i Krzysztof Chmielewski z firmy TOA Electronics omówili zasady tworzenia systemów umożliwiających sprawną komunikację zwiększając tym bezpieczeństwo obiektów penitencjarnych, a także zaprezentowali wszechstronność zastosowań systemu interkomowego N-8000 we współpracy z systemami audio. W drugiej części panelu udzielili niezbędnych wskazówek dotyczących projektowania i instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych Black Box®.

W panelu czwartym Tomasz Popielarczyk z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB zrobił wprowadzenie na temat systemów zasilania zapewniających ciągłość działania urządzeń przeciwpożarowych w sytuacjach kryzysowych, a następnie Radosław Bratos i Tomasz Kulbacki z firmy Philips Lighting Poland SA zaprezentowali technologię LED przeznaczoną dla obiektów Służby Więziennej. Natomiast Marek Dzioch z firmy PULSAR K. Bogusz sp.j. zaprezentował obudowy i zasilacze do systemów alarmowych, telewizji dozorowej IP i systemów przeciwpożarowych zgodne z obowiązującymi normami (Grade 3). Piąty panel rozpoczął Miron Durzewski, Kierownik Techniczny Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych LB-1 w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, wykładem na temat dylematów − czy stosować zabezpieczenia elektroniczne czy mechaniczne. Po nim wystąpił Łukasz Tukaj z firmy KEMAS GmbH z prezentacją automatycznych systemów zabezpieczających KEMAS, jako elektronicznej alternatywy dla metod mechanicznych oraz Agnieszka Kiełbasa i Paweł Winiarski z firm Dirickx Bohemia Sp. z o.o. i WIMAX Sp. J. przedstawiając metody zwiększania bezpieczeństwa obiektów zamkniętych przez połączenie tradycyjnych ogrodzeń z systemami ochrony obwodowej.

Już w pierwszym dniu, mimo niesprzyjającej pogody, w pawilonie wystawienniczym tłumy zwiedzających gości, zadających wystawcom wnikliwe pytania, pokazały, że konferencja może stać się cyklicznym forum wymiany poglądów na temat wymagań prawnych i funkcjonalnych stawianych urządzeniom i całym rozwiązaniom z zakresu zabezpieczenia technicznego, które można zastosować w zakładach karnych i aresztach śledczych. Na 430 m2 powierzchni wystawienniczej swoje urządzenia, wyposażenie oraz całe rozwiązania − istotne z punktu widzenia modernizacji Służby Więziennej prezentowały firmy Maxto Sp. z o.o. S.K.A., Dirickx Bohemia Sp. z o. o., WIMAX P. Winiarski A. Małecki Spółka Jawna, BCS, DONIMET Sp. z o.o. sp.k., KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o., Philips Lighting Poland SA, TOA Electronics Europe G.m.b.H. Sp.z o.o. Oddział w Polsce, Optex Security Sp. z o.o., Pelco, Ela-compil Sp. z o. o., HOLSTERS HPE Polska, AKSEL Sp. z o.o., KEMAS GmbH, Miwi-Urmet Sp. z o.o., Pulsar Sp.j, Elektrit Sp. z o.o., City Security, Bosch Security Systems, Raytech, CENZIN Sp. z o.o., AAT HOLDING S.A., Pepebe Włocławek C&C Partners Wydawnictwo DIFIN oraz firma EST Energy Sp. z o.o. Partnerzy techniczni demonstrowali urządzenia, które zostały już sprawdzone w warunkach typowych dla zakładów karnych, ale także innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy zintegrowane łączące zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne. Prezentowane były najnowsze modele kamer IP wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy oraz wizualizacja zabezpieczeń. Uczestnicy, w jednym miejscu, nie tylko uzyskali informacje na temat najnowszych zabezpieczeń technicznych, ale mogli je zobaczyć w działaniu.

Drugi dzień konferencji rozpoczęły spotkania panelowe, w których funkcjonariusze Służby Więziennej zaproszeni z całego kraju aktywnie brali udział. Do dyskusji na temat detekcji przedmiotów zabronionych wprowadził Grzegorz Cieślak, ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, omawiając organizację punktu kontroli. Następnie Ewa Korbiel z firmy Raytech Sp. z o.o. zaprezentowała metody i urządzenia do detekcji i identyfikacji narkotyków i dopalaczy. Na temat rodzajów i wykrywania substancji psychoaktywnych mówił również dr Robert Bachliński z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP./p>

W innym panelu przedstawiciel Polskiej Izby Systemów Alarmowych – Krzysztof Cichulski, przedstawił spectrum zabezpieczeń w ochronie obwodowej zakładów karnych, a potem Jacek Wójcik z firmy Optex Security Sp. z o.o. zaprezentował zewnętrzne czujki ruchu dedykowane do zakładów karnych. Kolejne wystąpienie Sebastiana Kulikowskiego i Pawła Piaseckiego z firmy Pelco dotyczyło integracji systemów telewizji dozorowej dystrybuowanych przez Pelco z systemami ochrony obwodowej./p>

W innej sali, w tym samym czasie na przykładzie rozwiązań niemieckich przedstawiona została integracja systemów zarządzania zabezpieczeniami technicznymi w zakładach karnych. Norbert Bartkowiak z PISA odpowiadał na pytania i dyskutował z licznie zebranymi słuchaczami. Kontynuując tę tematykę Michał Biela i Paweł Piekut z firmy Bosch Security Systems omówili wykorzystanie platformy Building Integration System w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa w zakładzie karnym oraz funkcjonalność kamer IP serii MIC. Na koniec Patryk Gańko z firmy AAT HOLDING S.A. przedstawił integrację elektronicznych systemów zabezpieczeń stosowanych w obiektach więziennych z wykorzystaniem platformy integrującej VENO.

Ponadto w panelu zatytułowanym „Łączność i systemy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakładach karnych” Leszek Schmidt z PISA wystąpił z wykładem „Łączność i systemy komunikacji jako element wsparcia służby ochrony”, który uzupełniły prezentacje firmy Maxto Sp. z o.o. „Nowoczesne systemy komunikacji wewnętrznej MAXTO Sp. z o.o. S.K.A.” i firmy Elektrit Sp. z o.o. „Cyfrowe Systemy Łączności Radiowej KENWOOD”. W trakcie konferencji zorganizowany został również panel naukowy, w którym dr Jacek Dajda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie omówił narzędzia informatyczne wspierające pozyskiwanie i przetwarzanie informacji dla potrzeb analitycznych, dr Artur Hłobaż z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił zasady bezpieczeństwa transmisji danych pomiarowych, kom. Dominika Słapczyńska z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji zwróciła uwagę na miejsce i rolę badań poligraficznych w nadzorze nad osobami skazanymi za przestępstwa seksualne, a dr Piotr Milczarski z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił zastosowanie biometrii asymetrycznej twarzy w systemach bezpieczeństwa.

Również drugiego dnia oblegany był pawilon wystawienniczy. Przed sesją plenarną firma TOA Electronics zorganizowała pokaz nagłośnienia dużych otwartych przestrzeni przy wykorzystaniu zestawu głośnikowego Q-HA 1000. Oprócz dwustu uczestników z jednostek terenowych, okręgów i Centralnego Zarządu Służby Więziennej, którzy byli zakwaterowani na terenie ośrodka, wśród gości byli także przedstawiciele administracji samorządowej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Policji oraz słuchacze kursów zawodowych służb wspomagających i ochronnych oraz studenci kaliskich uczelni. Dla tych ostatnich możliwość zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi miała szczególne znaczenie, ze względu na program szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej zakładający tylko sześć godzin nauczania, podczas których oprócz zabezpieczeń technicznych omawiane są systemy informatyczne i łączności.

W sesji plenarnej tego dnia wystąpili: kpt. Leszek Kołtun, specjalista Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej z prezentacją Grup Interwencyjnych Służby Więziennej oraz por. Cezary Mecwaldowski, starszy inspektor Zakładu Technologii Informatycznych i Edukacyjnych COSSW w Kaliszu z prezentacją „Operator systemów zabezpieczeń a obserwator w systemie wizyjnego nadzoru osadzonych”, która zawierała wyniki najnowszych badań pokazujących z ilu kamer obraz monitorowany jest przez funkcjonariusza prowadzącego obserwację zakładu karnego. Niezależny ekspert, Waldemar Fiałka, w dalszej części konferencji omówił wpływ oświetlenia na efektywność systemów zabezpieczenia technicznego, Jerzy Michnikowski przedstawił wymagania formalno-prawne stosowania skanerów X-Ray, a kpt. Marcin Strzelec, Kierownik Zakładu Technologii Informatycznych i Edukacyjnych COSSW w Kaliszu zasygnalizował problemy występujące podczas szkolenia kadry, które powinno mieć na celu sprawne i skuteczne wykorzystanie urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz technicznych. Na zakończenie podsumował również obydwa dni konferencji.

Wykłady te uzupełniały wystąpienia techniczne Jacka Wójcika z firmy Optex Security Sp. z o.o. na temat integracji zewnętrznych czujek ruchu z systemem nadzoru wizyjnego IP, Agnieszki Kiełbasy i Pawła Winiarskiego z firm Dirickx Bohemia Sp. z o.o. i WIMAX Sp. J. na temat integracji inteligentnych ogrodzeń i megapikselowych kamer IP, a także Jakuba Szyszki z firmy CaC Partners Sp. z o.o. o roli integracji w nowoczesnych systemach zabezpieczeń przeznaczonych do obiektów penitencjarnych.

Pod koniec konferencji wystąpił również gość z norweskiego Ringerike Prison, Trond Jalland, z prezentacją, w której wskazał jak bardzo istotne jest stosowanie zabezpieczeń technicznych w norweskich więzieniach.

Wszystkie wnioski, rekomendacje i podsumowanie konferencji znajdzie się również w publikacji pokonferencyjnej, która jeszcze w tym roku zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Difin SA.

Konferencja była pierwszym spotkaniem, w którym tak szeroko omawiano tematykę zabezpieczeń technicznych w więziennictwie. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, inżynierami zatrudnionymi w innowacyjnych firmach branży security z kraju i zza granicy a funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz innych służb państwowych. Była to także okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez służby publiczne, które dysponują pomieszczeniami dla osób osadzonych, zatrzymanych lub wymagających izolacji. Program konferencji został tak ułożony, aby dawał możliwość bezpośredniego spotkania z prelegentami oraz ekspertami z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych.

Relacje z konferencji ukazały się w telewizji publicznej i prasie, a także na stronach Europris.

Liczymy, że konferencje i szkolenia pod hasłem Securitech wkrótce będą postrzegane, jako szansa na wymianę doświadczeń, wiedzy technicznej i efektywnych – ochronnie i ekonomicznie – rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Konferencja, która odbyła się w maju pokazała, że SECURITECH może zaspakajać potrzeby i pomagać w rozwoju służb publicznych.

 

Liczba obrazów w kategorii: 47
Kategoria oglądana: 1063x
Seminarium „Prawo i praktyka. Zabezpieczenie techniczno-ochronne w zakładach karnych i aresztach śledczych”

 18 listopada 2014 r. Warszawa

Relacja

W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyło się seminarium pod hasłem „Zabezpieczenie techniczno-ochronne w zakładach karnych i aresztach śledczych".

 

W programie były następujące wystąpienia:

 

Formalno-prawne regulacje stosowania zabezpieczeń elektronicznych w zakładach karnych i aresztach śledczych − por. mgr inż. Cezary MECWALDOWSKI
AEOS − zintegrowana platforma zarządzania bezpieczeństwem − Anna Twardowska, Bas Kamermans, firma Nedap Security Management Poland
Organizacja i funkcjonowanie punktu kontroli − Grzegorz CIEŚLAK
Systemy Bezpieczeństwa firmy Unicard − Adam Daniłowicz, Michał Ruszczyk, firma Unicard SA
Rozwiązania CIAS i ARTECO w zabezpieczeniach technicznych zakładów karnych i aresztów śledczych − Krzysztof Cichulski, firma CIAS Sp. z o.o.
Problemy projektowania systemów CCTV dla przestrzeni zamkniętych − mgr inż. Waldemar FIAŁKA
Sieciowy monitoring wizyjny – rozwiązania dla więziennictwa − Jakub Kozak, firma Axis Communications Poland Sp. z o.o.
Drzwi w jednostkach penitencjarnych : wymagania, bezpieczeństwo, technologia − Robert Donica, Mariusz Okoński, firma Donimet Sp. z o.o. sp.k.
Wybrane zagadnienia związane z projektowaniem, instalacją i wykorzystywaniem elektronicznych zabezpieczeń w zakładach karnych i aresztach śledczych − por. mgr inż. Cezary MECWALDOWSKI
Innowacyjne rozwiązania w systemach telewizji dozorowej CCTV − Sebastian Kulikowski, Paweł Latek, firma Schneider Electric Polska Sp. z o.o
Kompleksowa ochrona przed przepięciami DEHN dla systemów bezpieczeństwa − Sylwester Jeżak, firma Dehn Polska Sp. z o.o.
Elektroniczne systemy bezpiecznego przechowywania - praktyczne zastosowanie w jednostkach penitencjarnych − Łukasz Tukaj, firma KEMAS GmbH
Nowe technologie zabezpieczenia mechanicznego pomieszczeń dla osób zatrzymanych − Stefan Jerzy SIUDALSKI

Prowadzącym seminarium był Grzegorz CIEŚLAK – analityk Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Partnerami technicznymi współtworzącymi program seminarium były firmy: Arteco, Axis Communications Poland Sp. z o.o., CIAS Sp. z o.o., Dehn Polska Sp. z o.o., Donimet Sp. z o.o. sp.k., Ela-compil sp. z o. o., KEMAS GmbH, Nedap Security Management Poland, Schneider Electric Polska Sp. z o.o, Unicard SA.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

 

Liczba obrazów w kategorii: 16
Kategoria oglądana: 1097x
Konferencja

 28 października 2014 r Jerzmanowice k/Krakowa

Relacja

W Jerzmanowice k/Krakowa, 28 października 2014 roku, Wydawnictwo Euro-Media zorganizowało pierwszą konferencję w ramach ogólnopolskiego projektu „Bezpieczna Gmina", na której omawiano „Problemy organizacyjno-techniczne bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego instytucji samorządowych".

W hotelu Chochołowy Dwór, dzięki zaangażowaniu bryg. PSP w st. spocz. Piotra Millana, spotkali się przedstawiciele gmin starostwa krakowskiego i starostw sąsiednich. Zebranych przywitała Pani Halina Gociewicz – dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie, Pan bryg. Andrzej Nowak – zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz komendant powiatowy Policji w Krakowie – insp. Dariusz Pocięgiel. Całe spotkanie prowadził Piotr Millan, który popołudniu, podczas swojego wystąpienia również podzielił się doświadczeniami zebranymi w trakcie walki z powodziami.

Wykłady rozpoczął zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego – kpt. mgr inż. Łukasz Szewczyk z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, pierwszym wystąpieniem o roli Państwowej Straż Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego. Następnie Halina Gociewicz, dyrektor Wydział BiZK Starostwa Krakowskiego wspólnie z Grzegorzem Kołaczem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie przedstawili założenia i kierunki działań w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014–2020 „Bezpieczny Powiat Krakowski". O doświadczeniach związanych z przygotowywaniem i realizacją programów i projektów prewencyjnych, jako jednego z zadań administracji powiatowej, mówił Tomasz Serafin, redaktor naczelny czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji" oraz członek Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Następnie bryg. PSP w st. spocz. Piotr Millan reprezentujący Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego wystąpił z prezentacją pod tytułem „Ochrona przed powodzią – doświadczenia i pomocne rozwiązania lokalne". Na zakończenie podinsp. dr Mariusz Ciarka – rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyświetlił trzy przykłady nieprawidłowych zachowań urzędników administracji samorządowej i omówił błędy jakie popełnili w kontaktach z dziennikarzami. Całe wystąpienie skoncentrowane było na pokazaniu na czym polega dobra współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych.

Konferencja została zorganizowana dzięki uprzejmości firm, które miały możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań w formie wykładów technicznych i wystawy oferowanych produktów. Jako pierwszy głos zabrał Bartłomiej Lenard z firmy PPHU SUMA Sp. z o.o. Zwrócił uwagę na funkcjonalność monitoringu wizyjnego stosowanego w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie. Następnie Katarzyna Starzyńska zaprezentowała systemy CCTV IP firmy Miwi-Urmet, jako narzędzie wspomagające służby mundurowe w zapewnianiu bezpieczeństwa w miastach. Na przykładzie rzeki Biała Tarnowska Waldemar Mlaś z firmy DHI i Filip Mleczek z firmy Przeciw Powodzi Sp. z o.o. omówili zastosowanie elektronicznych systemach ostrzegania powodziowego.

Było to pierwsze spotkanie organizowane przez naszego Wydawcę, który chciałby podziękować wszystkim Patronom i Partnerom za wkład i zaangażowanie w realizację ważnego społecznie przedsięwzięcia. Konferencji patronowali: Marek SOWA – Marszałek Województwa Małopolskiego, Józef KRZYWORZEKA – Starosta Krakowski, st. bryg. Ryszard GACZOŁ – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Jacek MAJCHROWSKI – Prezydent Miasta Krakowa, a także Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy oraz Polska Izba Systemów Alarmowych.

W trakcie rozmów z uczestnikami i prelegentami pojawiła się inicjatywa zorganizowania kolejnych konferencji i seminariów w tej tematyce. W związku z tym, Wydawca zadeklarował chęć przygotowania następnych spotkań jeśli tylko znajdą się zainteresowane instytucje powiatowe i zgłoszą konkretne potrzeby tematyczne. Swoje propozycje można zgłaszać pod adresem: bezpiecznagmina@euro-media.pl

 

Liczba obrazów w kategorii: 18
Kategoria oglądana: 866x
IV Polskie Sympozjum Penitencjarne

 13-15 listopada 2013 r. Kalisz

Relacja

Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system. W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej zakończyło się IV Polskie Sympozjum Penitencjarne. „Chylę czoło przed praktykami, którzy wyprzedzili naukę! Zarzuty, że w zakładach karnych wykonuje się resocjalizację pozorną jest nieuczciwe, bowiem w jednostkach wykonuje się resocjalizację opartą na rzetelnym wykonywaniu przepisów”. Słowa te, prof. dr hab. Piotr Stępniak, skierował do wszystkich uczestników IV Polskiego Sympozjum Penitencjarnego.

W dniach 13 – 15 listopada 2013 roku, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu stał się miejscem wymiany doświadczeń, poglądów, spostrzeżeń i refleksji wybitnych przedstawicieli świata nauki teoretyków i praktyków penitencjarnych. Napięty i obszerny program sympozjum przewidywał ponad 60 wystąpień i prelekcji. Sympozjum rozpoczęła sesja plenarna z wystąpieniami największych autorytetów nauk prawnych i penitencjarnych. Prof. dr hab. Stefan Lelental, omawiając problematykę typologii zakładów karnych, zwrócił szczególną uwagę na naukową i kodeksową definicję typologii zakładów określaną jako ogół zakładów karnych, która nie może zakładać, że liczba miejsc w zakładach karnych jest odpowiednia i pozostaje w odpowiedniej relacji do ogółu skazanych. Zdaniem profesora, wprowadzając w życie właściwą definicję typologii, powinniśmy mieć ok. 30 % więcej miejsc jednostkach penitencjarnych, niż osób odbywających karę.

W swoim wystąpieniu nt. „Czym jest naprawdę resocjalizacja?”, prof. dr hab. Piotr Stępniak chciał sprowokować uczestników sympozjum do dyskusji, omawiając swoje refleksje i krytyczne spostrzeżenia: czy polityka kryminalna nowoczesnego państwa nie stoi w sprzeczności z resocjalizacyjnym modelem wykonania kary, a zarzut o braku resocjalizacji w zakładach karnych jest po prostu nieuczciwy. Bo skoro ustawodawstwo nie zdefiniowało co to jest resocjalizacja, to jak można zakładowi karnemu zarzucać, że nie realizuje czegoś czego nie ma w ustawie.

Prof. dr hab. Barbara Stańdo – Kawecka w referacie nt. „Profesjonalnej Służby Więziennej według współczesnej penologii”, zwróciła uwagę m. in. na fakt, że profesjonalna Służba Więzienna to taka, która powinna mieć stworzone przez państwo możliwości realizacji polityki wykonywania kary, zgodnie z wynikami badań naukowych oraz sama angażuje się w ocenę realizowanych oddziaływań.

O funkcjonowaniu Służby Więziennej w świetle przeprowadzonych badań mówiła prof. dr hab. Aleksandra Szymanowska. Zdaniem pani profesor, niepokojący jest fakt, że w polskich więzieniach przebywa ok. 50 % groźnych przystępów, podczas gdy w krajach Europy zachodniej ponad 60%.

Refleksjami dotyczącymi personelu więziennego w kwestii autorytetu i odpowiedzialności, podzielił się prof. dr hab. Henryk Machel.

Prof. dr hab. Monika S. Płatek, zwróciła uwagę na problemy przeludnienia jednostek penitencjarnych, niedostatecznego wykorzystania przez sądownictwo kary ograniczenia wolności i innych nurtujących więziennictwo problemów. „Praca więzienników nie będzie dobrze wykonywana” – konkludowała, „jeżeli interesy służby nie zostaną spełnione. Nie jesteście bowiem z gumy, aby przyjąć każdą ilość ludzi do jednostek penitencjarnych”. Prof. dr hab. Tomasz Kalisz zaciekawił obecnych na sympozjum gości pytaniami problemowymi dotykającymi instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Wystąpienia plenarne zostały podsumowane ciekawą dyskusją. Gen. Paweł Nasiłowski podzielił się swoimi refleksjami, które zatytułował „Niedogmatywna, retrospektywna analiza przestrzeni penitencjarnej. Zmiany poprzez kryzys, bądź zmiany poprzez sukces”.

Prof. dr hab. Jan Maciejewski, zabierając głos w dyskusji pogratulował tematu. Zwrócił uwagę na fakt, że system penitencjarny jest systemem bezpieczeństwa państwa, a funkcjonariusz w tym systemie, jak wynika z badań socjologicznych, jest samotny w przestrzeni penitencjarnej. „To jest trud służby funkcjonariusza”.

Drugi dzień sympozjum rozpoczął swoim wystąpieniem prof. dr hab. Andrzej Rzepliński. Pan profesor omówił problematykę orzekania oraz wykonywania kar dożywotniego pozbawienia wolności oraz problemu prizonizacji. Spotkania tego dnia odbywały się już w kliku sekcjach. Dyskutowano nt. problemów personelu więziennego, dobrych praktyk penitencjarnych, współczesnych przestrzeniach, ograniczeniach i perspektywach pracy penitencjarnej. Poruszono również tematykę kształcenia i wizerunku Służby Więziennej, wykorzystania sztuki oraz nowych narzędzi diagnostyczno – ocennych w pracy penitencjarnej. Program sympozjum uwzględnił również posumowanie oraz wystąpienia zagranicznych gości. Trzeciego dnia prelegentami byli Sebastian Pesce z Universite Paris – Nanterre Francja oraz Vincent J. Webb z Sam Houston State University z USA. O możliwościach realizowania penitencjarnych projektów badawczych w polsko – niemieckim instytucie badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach, wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szwarc.

IV polskie sympozjum penitencjarne stało się bodźcem do refleksji i zachętą do podejmowania aktywnych dyskusji oraz wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Uwieńczeniem całości przedsięwzięcia są rekomendacje poseminaryjne oraz publikacja, której wydanie planowane jest na pierwszą połowę 2014 roku.

Tekst: Zespół Prasowy COSSW w Kaliszu

 

Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 867x
 Pokaz nowych technologii zabezpieczeń techniczno – ochronnych w COSSW

 13 września 2013 r. Kaliszu

Relacja

Dla słuchaczy ośrodka, kadry oraz zaproszonych gości, w dniu 13 września 2013 r., wykładowcy zakładu szkolenia ochronnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, zorganizowali pokazy nowych technologii w dziedzinie zabezpieczeń techniczno-ochronnych.


Zaprezentowany został system integrujący, wizualizujący i alarmowy, funkcjonujący w jednostkach organizacyjnych SW, ułatwiający służbę na stanowisku dowodzenia. Zwiększa on bezpieczeństwo poprzez procedury, automatyzację wykrywania, weryfikację i sygnalizację alarmów występujących w jednostce organizacyjnej.  Zaprezentowano funkcjonalność kontroli dostępu, którą można realizować przy pomocy nowych służbowych legitymacji z funkcją kart kontroli dostępu. Z kontrolą dostępu zaprezentowano profesjonalny zamek elektromechaniczny do krat i cel, o niespotykanych cechach wśród istniejących na rynku rozwiązań. Na uwagę zasługują: możliwości podłączenia do istniejących systemów, sposób zasilania, funkcje alarmowe i serwisowe, automatyka zamka zapobiegająca usterkom, chronione prawnie funkcje blokady rygli.


Dużym zainteresowaniem wśród gości i słuchaczy, cieszył się system telewizji dozorowej, IP przeznaczony do ochrony obwodowej, zintegrowany z czujkami systemu alarmowego. Umożliwia on odciążenie obserwatora od ciągłego wpatrywania się w monitory. System, po odpowiednim zaprogramowaniu, sam identyfikuje zagrożenie i sygnalizuje obserwatorowi, że coś dzieje się w dozorowanym obszarze, ustawia kamery obrotowe w strefę z której otrzymano alarm. Zaprezentowano także laserowe czujki nowej generacji, do ochrony obwodowej z zaawansowaną programowo analityką i funkcjonalnością. Czujki podczerwieni dalekiego zasięgu o wąskiej strefie dozoru oraz światłowodowy kabel sensoryczny podwieszany na ogrodzenie.


Słuchacze kursu kierowników ochrony zapoznali się z działaniem przedstawionych urządzeń i systemów w przygotowanych aplikacjach dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.


Rozwój technologii, wprowadzenie nowych wytycznych nr 2 i 4/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, związanych z zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi oraz postępująca likwidacja posterunków uzbrojonych, wymagają od funkcjonariuszy różnych pionów służby znajomości rozwiązań obecnie dostępnych.
Tekst: por. Cezary Mecwaldowski

 

Liczba obrazów w kategorii: 10
Kategoria oglądana: 1026x
 
Powered by Phoca Gallery

 

ORGANIZATORZY


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193–195, 62-800 Kalisz

 


Euro-Media Sp. z o.o.
Ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
KRS: 0000037549 NIP: 527-10-32-032

KONTAKT DLA PARTNERÓW TECHNICZNYCH

 

Dr inż. Krzysztof Surdyk

tel. kom. 606 911 071
e-mail: k.surdyk@ochrona–mienia.pl

 

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

INFORMACJE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

 

por. Katarzyna Krępczyńska

st. inspektor Działu Organizacji i Obsługi Szkolenia
tel: 62 766 95 23; fax: 62 766 96 60
e-mail: katarzyna.krepczynska@sw.gov.pl

 

© 2018 Securitech Regulamin konferencji