22 – 23 maja 2018r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW)

01Czwarta już Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Securitech – SECURITECH-2018 przeszła do historii. Konferencja odbyła się, jak zwykle w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW), tym razem w dniach 22–23 maja, br. Przeprowadzona została pod ogólnym hasłem – „Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych”, a jej organizatorami tradycyjnie już byli COSSW i spółka Euro-Media, wchodząca w skład grupy wydawniczej wydającej czasopismo Ochrona Mienia i Informacji. Swoim patronatem Konferencję objęli Minister Sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat naukowy sprawowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, natomiast patronat medialny czasopisma „Forum Penitencjarne” i „Ochrona Mienia i Informacji”.

 

Celem Konferencji była wymiana wiedzy i poglądów funkcjonariuszy, pracowników służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi. Konferencja była również forum bezpośredniej wymiany poglądów funkcjonariuszy SW z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych, a także miejscem gdzie mogli się oni zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi dla ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

02

03

W Konferencji udział wzięło ok. 250 uczestników (SW oraz inne służby mundurowe i instytucje), natomiast ze strony partnerów technicznych – 120. Służbę Więzienną reprezentowali specjaliści działu ochrony oraz informatyki i łączności, dyrektorzy okręgowi oraz dyrektorzy jednostek podstawowych, specjaliści, wykładowcy z ośrodków szkolenia Służby Więziennej, a przede wszystkim przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej: ppłk Zbigniew Gospodarowicz – dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych i dr inż. Andrzej Pawlak – dyrektor Biura Informatyki i Łączności. Konferencję odwiedzili również słuchacze biorący udział w szkoleniu zawodowym na pierwszy stopień chorążego SW. Udział wzięła zagraniczna delegacja służby więziennej z Węgier. Swoje produkty i nowe rozwiązania techniczne dla więziennictwa zaprezentowało 35 firm – partnerów technicznych Konferencji. W sesjach plenarnych, panelach tematycznych i warsztatach wystąpiło 38 prelegentów. Ważnym przedsięwzięciem Konferencji był pokaz współdziałania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji. W namiocie wystawienniczym prezentowano działania techniki i sprzętu proponowanego do wykorzystania w ochronie penitencjarnej.

04

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali komendant COSSW w Kaliszu płk Ryszard Czapracki oraz pani Katarzyna Polesińska prezes Euro-Media. Komendant COSSW powitał uczestników i gości SECURITECHU 2018. Akcentował nieuchronność coraz szerszego wprowadzania nowych rozwiązań technicznych w ochronie penitencjarnej a także wzrost znaczenia przedsięwzięć naukowo-technicznych dla ich wdrażania w Służbie Więziennej. Komendant wprowadzając w problematykę Konferencji nawiązał do jej tematu tj. bezpieczeństwa statycznego realizowanego w miejscach stałej ochrony penitencjarnej i bezpieczeństwa dynamicznego, z którym Służba Więzienna ma do czynienia podczas konwojów i nadzorowania osadzonych poza ośrodkami penitencjarnymi. Wyraził przekonanie, że Konferencja z pewnością pomoże w odpowiedzi na wiele pytań, a podczas sesji głos zabiorą ci, którym zależy na bezpieczeństwie jednostek. Prezes Euro- -Media akcentowała wzajemne korzyści, jakie wynikają z corocznych spotkań biznesu z funkcjonariuszami Służby Więziennej, a także rosnące doświadczenie organizatorów, które pozwala na coraz lepsze przygotowanie wydarzenia, jakim jest SECURITECH. Przedstawiła również zasady konkursu, który przeprowadzony został wśród uczestników Konferencji. Na zakończenie swego wystąpienia przypomniała o ważnej dla wydawnictwa dacie, jaką jest 20 rocznica powstania czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji”, które w ramach grupy Euro-Media corocznie wnosi swój wkład w organizację kolejnych edycji SECURITECHU i jest również stałym patronem medialnym tej Konferencji.

W imieniu kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej z ramienia Biura Ochrony i Spraw Obronnych głos zabrał ppłk Zbigniew Gospodarowicz, który dokonał wprowadzenia uczestników w tematykę konferencji.

W ramach Konferencji przeprowadzono szereg przedsięwzięć, do których należały: sesje plenarne, panele naukowe, warsztaty, pokazy, a także zwiedzanie namiotu wystawienniczego.

Sesje plenarne i panele tematyczne. Sesje plenarne i następujące po nich panele tematyczne w obu dniach Konferencji obejmowały wystąpienia specjalistów i ekspertów Służby Więziennej, naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, PWSZ w Kaliszu i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Ketrzynie, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i Szkoły Policji w Pile oraz przedstawicieli firm – partnerów technicznych Konferencji. Ze swoimi referatami wystąpili również przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej oraz Policji.

Występujący przedstawiciele Służby Więziennej prezentowali szerokie spektrum zagadnień związanych z technicznymi i psychospołecznymi aspektami ochrony penitencjarnej. I tak kpt. Sebastian Bartosz z Biura Informatyki i Łączności CZSW omówił kwestie związane z modernizacją systemu łączności radiowej w Służbie Więziennej, a ppor. Karol Czarnecki z zakładu Karnego w Barczewie – kwestie wykorzystania monitoringu w codziennej pracy funkcjonariuszy SW. Kolejni prelegenci ze strony Służby Więziennej poruszali sprawy użycia środków przymusu bezpośredniego (mjr Robert Nowacki z COSSW), szkoleń funkcjonariuszy (kpt. Robert Pindych z OSSW w Kulach), grup interwencyjnych SW (mjr Marek Rogoziński z Okręgowego Inspektoratu SW w Gdańsku i mjr Marek Lipke, dowódca Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej) oraz roli Służby Więziennej w strukturach bezpieczeństwa państwa (kpt. Wojciech Dziuba z-ca dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu). Dużo miejsca poświęcono cyber bezpieczeństwu w Służbie Więziennej (wystąpienia mjr. Tomasza Szczepockiego z BIŁ CZSW i kpt. Grzegorza Daty z Okręgowego Inspektoratu SW w Rzeszowie).

Do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nawiązywało również wystąpienie płk dra Piotra Potejki z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, który na przykładzie działań zespołu specjalistów informatyków, którym kieruje, scharakteryzował stosowane praktyki w atakach hakerskich oraz wykorzystywane w tych celach technologie. Wystąpienia przedstawicieli innych służb takich jak: Straż Graniczna, Policja czy Żandarmeria Wojskowa nawiązywały albo do podejmowanych wspólnie ze Służbą Więzienną działań, albo wskazywały na możliwość wzajemnego uzupełniania potencjału szkoleniowego. Do problematyki penitencjarnej nawiązywały również wystąpienia przedstawicieli PWSZ w Kaliszu. Między innymi wykorzystanie, jako broni, tak wydawałoby się bezpiecznego urządzenia biurowego, jak zszywacz ręczny, przedstawił dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. PWSZ. Natomiast wystąpienia mjr. Piotra Zdunowskiego z Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW, mjr. Marka Kruszki z COSSW oraz dra Zbigniewa Nowackiego dotyczyły kwestii bezpośrednio związanych z służbą funkcjonariuszy Służby Więziennej, takich jak: użycie środków przymusu bezpośredniego, agresji skazanych mężczyzn oraz stałej obserwacji (monitoringu) w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa osobistego osadzonych.

05

Wystąpienia przedstawicieli partnerów technicznych Konferencji były odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed Służbą Więzienną w zakresie wsparcia technicznego jej działalności. Dotyczyły szerokiego wachlarza ofert, jakie firmy działające na polskim rynku mają do zaproponowania Służbie Więziennej. Swoje prezentacje przedstawiły firmy posiadające status diamentowego, platynowych i złotych partnerów Konferencji, a w tym: AAT, Dahua, Maxto, Orange, Radmor z Grupy WB, C&C Partners, Miwi- -Urmet, TAP, RTcom i Enigma.

Warsztaty. Oprócz sesji plenarnej w obu dniach Konferencji odbyły się tzw. warsztaty. Warsztaty są specyficzną formą prezentacji osiągnięć technicznych i konkretnych rozwiązań produktowych firm, skierowaną do zainteresowanych osób. Podczas ich trwania firmy mogą szczegółowo zaprezentować swoje najnowsze produkty. Podczas tegorocznych warsztatów wystąpiło 8 firm z następującymi zagadnieniami:

  • System antydronowy Jastrząb – detekcja i neutralizacja zagrożeń w zakładach penitencjarnych – firma Hertz Systems
  • Systemy dozorowe – firma AAT
  • Ochrona perymetryczna – firma HIKVISION
  • Monitory – firma ALSTOR
  • Telekomunikacja i rejestracja – firma DIALTECH
  • Integracja „Dostosowanie monitoringu wideo do zadań wyspecjalizowanych – analiza obrazu (VCA) i cyberbezpieczeństwo” – firma SUMA
  • Monitoring wizyjny „i-Pro Extreme” – firma PANASONIC
  • Monitoring – firma DAHUA
06

Pokazy. Ważnym przedsięwzięciem Konferencji był pokaz współdziałania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji z wprowadzeniem ppłk. dra Macieja Gołębiowkiego – zastępcy komendanta COSSW i komentarzem ppłk Piotra Jarczewskiego – kierownika ZTIiSS COSSW w Kaliszu. Uczestnicy SECURITECHU 2018 mieli okazję obejrzeć w działaniu grupy interwencyjne ww. służb, działające wg scenariusza opracowanego specjalnie dla zadań realizowanych przez Służbę Więzienną, uwzględniającego: przerzucenie ładunku wybuchowego na teren zakładu karnego, zażegnanie związanych z tym wydarzeniem rozruchów wśród osadzonych oraz neutralizację samego ładunku.

Ze swoim pokazem wystąpiła również firma Hertz Systems, która zaprezentowała w działaniu system antydronowy Jastrząb. Podczas pokazu uczestnicy Konferencji mieli możliwość samodzielnie obsługiwać urządzenie zakłócające system sterowania drona, sprowadzając go na ziemię.

Swego rodzaju pokazem było również strzelanie z broni demonstrowanej podczas Konferencji przez Fabrykę Broni Łucznik z Radomia. Zgoda komendanta COSSW na wykorzystanie strzelnicy ośrodka umożliwiła uczestnikom SECURITECHU sprawdzenie swoich umiejętności strzeleckich, a jednocześnie na zweryfikowanie możliwości samej broni.

Pawilon wystawienniczy. Przez cały czas trwania Konferencji, w pawilonie wystawienniczym trwał pokaz innowacyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony jednostek penitencjarnych. Swoje stanowiska wystawiennicze zaprezentowały wszystkie firmy uczestniczące w Konferencji. Podczas czasu poświęconego na zwiedzanie pawilonu, ale także podczas przerw kawowych, uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółową ofertą wystawców, poznać parametry techniczne sprzętu, zobaczyć go w działaniu. Przy stoiskach trwały ożywione dyskusje. W zgodnej ocenie ta wymiana poglądów była owocna dla obu stron. Uczestnikom Konferencji ze strony Służby Więziennej pozwoliła zapoznać się z nowinkami technicznymi mogącymi znaleźć zastosowanie w ochronie penitencjarnej. Specjalistom z firm uświadomiła konieczność dopracowania niektórych rozwiązań pod potrzeby klienta – Służby Więziennej.

Podsumowanie. Uroczystego zamknięcia Konferencji dokonali komendant COSSW płk Ryszard Czapracki i prezes firmy Euro-Media Pani Katarzyna Polesińska. Podsumowując ją komendant COSSW podkreślił ważność kolejnego spotkania więziennictwa z przemysłem w ramach projektu SECURITECH. Tworzy to swego rodzaju porozumienie, dzięki któremu nowoczesne rozwiązania techniczne trafiają do ochrony penitencjarnej, a w drugą stronę potrzeby i doświadczenia Służby Więziennej motywują firmy do poszukiwania nowych technologii i rozwiązań technicznych, odpowiadających tym potrzebom. Podkreślił znaczenie Konferencji dla realizacji jej myśli przewodniej – bezpieczeństwa statycznego i dynamicznego w jednostkach penitencjarnych. Komendant złożył na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za pomoc w jej przygotowaniu. Podziękował wszystkim osobom tworzącym wartość tej Konferencji, tj. licznie przybyłym z całej Polski funkcjonariuszom Służby Więziennej, prelegentom ze strony służb współpracujących ze Służbą Więzienną, partnerom technicznym oraz zaproszonym gościom. Złożył również podziękowania Kadrze ośrodka za zaangażowanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia.

Prezes Euro-Media podkreśliła duże zaangażowanie COSSW w przygotowaniu Konferencji, a także sprawność organizacyjną i duże zaangażowanie zespołu Euro-Media. Wyraziła nadzieję na kontynuowanie wspólnego z COSSW projektu.

Pozytywną ocenę Konferencji przedstawił również przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie dr inż. Andrzej Pawlak, dyrektor Biura Informatyki i Łączności. Zauważył m.in. potrzebę organizacji Konferencji, ciągłej wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką w szeroko rozumianej ochronie, a w niej nowoczesnymi rozwiązaniami i modernizacją Służby Więziennej.

Na zakończenie SECURITECHU 2018, wśród uczestników konkursu trwającego przez dwa dni Konferencji rozlosowano nagrody.

07

07

Kolejna, czwarta już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej SECURITECH 2018 niewątpliwie przyczyniła się do zbliżenia pozycji Służby Więziennej i producentów zabezpieczeń technicznych. Oferty partnerów technicznych nie miały charakteru ogólnych prezentacji, a dedykowane były specjalnie pod potrzeby ochrony penitencjarnej. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu sprawdził się, jako organizator tej Konferencji. Aktualności SECURITECHdo druku 14 2Na uwagę oprócz niewątpliwej skuteczności organizacyjnej, zasługuje potencjał instytucji wynikający zarówno z jej zaplecza naukowo-dydaktycznego i kadrowego, jak i infrastruktury przystosowanej do prezentowania nowoczesnych technologii szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko ze Służby Więziennej, ale i innych służb mundurowych oraz instytucji zajmujących się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem.

Prowadzone w ośrodku kursy i szkolenia oparte o nowoczesne programy kształcenia funkcjonariuszy z zakresu techniki więziennej, czy budynek dydaktyczny zaprojektowany jako więzienie szkolne, wreszcie kadra realizująca własne badania to walory, które tworzą podstawy nowoczesnej formacji. Miejmy nadzieję, że rozpoczęta modernizacja Służby Więziennej przyniesie dalsze inwestycje i poprawę infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Jako jeden z organizatorów Konferencji redakcja Ochrony Mienia i Informacji chciałaby wyrazić nadzieję, iż cykl Konferencji SECURITECH przyczyni się do dalszego rozwoju i wzrostu prestiżu, tego już prężnego ośrodka szkoleniowego.

 

pods

 

Zdjęcia: mł. chor. Jakub Sadurski, mjr Grzegorz Wieczorek
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

 
 
Powered by Phoca Gallery

 

ORGANIZATORZY


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193–195, 62-800 Kalisz

 


Euro-Media Sp. z o.o.
Ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
KRS: 0000037549 NIP: 527-10-32-032

KONTAKT DLA PARTNERÓW TECHNICZNYCH

 

Dr inż. Krzysztof Surdyk

tel. kom. 606 911 071
e-mail: k.surdyk@ochrona–mienia.pl

 

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

INFORMACJE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

 

por. Katarzyna Krępczyńska

st. inspektor Działu Organizacji i Obsługi Szkolenia
tel: 62 766 95 23; fax: 62 766 96 60
e-mail: katarzyna.krepczynska@sw.gov.pl

 

© 2018 Securitech Regulamin konferencji