Planuje się wydanie dwóch oddzielnych publikacji pokonferencyjnych:

– referaty naukowe w formie monografii książkowej,

– prezentacje partnerów biznesowych w formie dodatku specjalnego do wydania OMII.

 

WYMOGI REDAKCYJNE DLA MONOGRAFII KSIĄŻKOWEJ

 1. Zgłaszanie artykułów do publikacji pokonferencyjnej

Organizatorzy przyjmują artykuły do publikacji pokonferencyjnej „Możliwości i ograniczenia techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych”. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja br. na adres: konferencja_cossw@sw.gov.pl i muszą zawierać streszczenie (1,5 tys. znaków ze spacjami), biogram Autora oraz kontakt telefoniczny i adres e-mail.

Nadesłane artykuły (w języku polskim) po uzyskaniu pozytywnych recenzji i zakwalifikowaniu ich do wydania przez Redaktorów naukowych, zostaną wydane nakładem Wydawnictwa Euro Media przez czasopismo Ochrona Mienia i Informacji. Redaktorem naukowym jest Przewodniczący Rady Programowej Konferencji i Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

 1. Wymagania techniczne dotyczące składanego materiału

Gotowe artykuły powinny zostać przesłane drogą elektroniczną do 15 czerwca br. na adres: konferencja_cossw@sw.gov.pl

Za rozdział w książce uważane są artykuły o objętości ok. 10 stron (0,5 arkusza wydawniczego = 20 000 znaków ze spacjami; w tej objętości znajdują się także fotografie lub ryciny) formatu A4.

Tekst

 • format A4 jednostronny, skład: 12 pt, Times New Roman, bez dodatkowego formatowania (nie należy stosować ozdobnej czcionki, koloru innego poza czarnym),
 • justowanie tekstu: obustronne,
 • przypisy: 10 pt, odnośniki w indeksie górnym na dole strony,
 • interlinia 1,5,
 • ciągła numeracja stron w całym tekście pracy w prawym dolnym roku,
 • marginesy: 2,5 cm ,
 • imię i nazwisko autora: Times New Roman 12 pt,
 • tytuł: Times New Roman 14 pt (pogrubienie),
 • podtytuł: Times New Roman 14 pt,
 • dokument należy zapisać do pliku *.doc, lub *.docx.

Ilustracje

 • rysunki, schematy i wykresy powinny być czytelne, wykonane z możliwością edycji lub dostarczone w postaci wydruków wysokiej jakości umożliwiających ich reprodukcję (300 dpi), najlepiej zapisane dodatkowo w oddzielnych plikach,
 • fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików TIF lub JPG (prosimy jednak nie zmniejszać rozmiarów plików),
 • w sytuacji, gdy fotografie umieszczone są w tekście w programie do edycji tekstu (np. Word), powinny być również dostarczone jako osobne pliki,
 • pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć się tytuł i zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu) wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy.

Tabele

 • bez dodatkowego formatowania (nie należy stosować w tekście ozdobników, nie ustawiać koloru tła, koloru czcionki),
 • każda tabela powinna być ponumerowana i posiadać tytuł (nad tabelą),

Schematy, diagramy, wykresy

 • kolor prosimy dostosować do druku czarno-białego (odcienie szarości lub deseń). W tym celu lepiej do wypełnienia pól na wykresie używać deseni, a nie kolorów lub gradientów,
 • każdy wykres, schemat, rysunek i zdjęcie muszą posiadać numer i podpis (nad materiałami).

Opisy bibliograficzne

Stosujemy przypisy źródłowe dolne w formie:

1 J. Kowalski, Nowa era, Wydawnictwo xxxxx, Warszawa 2012, s. 10.

2 Nowa era, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 20.

3 Ibid.

4 A. Nowak, Era węgla, [w:] J. Kowalski, Nowa era, Wydawnictwo xxxxx, Warszawa 2012, s. 11.

5 K. Zieliński, Jaka era po erze węgla, „Pradzieje” 2012, nr 6, s. 34.

6 K. Zieliński, Jaka era po erze węgla, www.nowedzieje.pl/234ts_jhag_/html [12.12.2010].

Na końcu zamieszczamy bibliografię w formie:

Kowalski J., Nowa era, Wydawnictwo xxxxxxx, Warszawa 2012.

Bibliografia powinna zostać uszeregowana alfabetycznie. W publikacji bibliografia zostanie połączona i umieszczona na końcu książki.

      3. Prawa autorskie

Wszystkie teksty, ilustracje, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł (w tym z Internetu) są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora, wraz z gotowym artykułem, podpisanego oświadczenia. [Pobierz oświadczenie]